ล้อมคอกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ล้อมคอกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ผู้สื่อข่าวกล่าวว่า ที่ทำการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ได้เปิดรับฟังความคิดเห็น หลักการในการห้ามผู้ประกอบกิจการสินทรัพย์ดิจิทัล ให้บริการหรือช่วยเหลือการให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล ที่มีการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝากรวมทั้งการให้กู้ยืมเงิน (deposit taking & lending) เพื่อปกป้องผู้ซื้อขายรวมทั้งประชาชนจากการเสี่ยงทางธุรกิจของผู้ให้บริการธุรกรรม รวมถึงเพื่อช่วยลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการเข้าใจผิดว่า เป็นบริการที่มีการกำกับดูแลจากหน่วยงานควบคุม จนบางทีอาจส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมของประชาชน

เนื่องมาจากยังไม่มีการควบคุมดูแลทั้งในแล้วก็ต่างชาติ แล้วก็ตอนนี้มีผู้ให้บริการในต่างชาติหลายรายที่ประสบปัญหาด้านสภาพคล่องกระทั่งต้องหยุดให้บริการรวมทั้งมีการระงับการถอนสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า ก.ล.ต.

สินทรัพย์ดิจิทัล

ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการในการกำกับดูแล โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1.ห้ามผู้ประกอบกิจการสินทรัพย์ดิจิทัล รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลแล้วก็นำสินทรัพย์ดิจิทัลที่รับฝากไปให้กู้ยืมหรือลงทุนและจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝาก

2. ห้ามผู้ประกอบกิจการสินทรัพย์ดิจิทัล รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลโดยจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ฝาก ถึงผลตอบแทนดังที่กล่าวถึงมาแล้วไม่ได้มาจากการนำสินทรัพย์ดิจิทัลที่รับฝากไปหาผลประโยชน์ (ตัวอย่างเช่น อาจมาจากงบประมาณช่วยเหลือการขายของบริษัทหรือบริษัทในกลุ่ม ฯลฯ) ก็ตาม นอกจากมีลักษณะเป็นการช่วยเหลือแนวทางการขายตามหลักมาตรฐานที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

3.ห้ามกระทำการโฆษณาหรือชักชวนคนทั่วๆไปหรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการเกื้อหนุนการให้บริการ deposit taking & lending ของผู้ให้บริการหรือบุคคลอื่น อย่างเช่น เป็นวิถีทางให้ลูกค้าสามารถใช้บริการผู้ให้บริการ deposit taking & lending ในต่างชาติผ่านแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันของผู้ประกอบกิจการได้ ฯลฯ

นอกนั้น ก.ล.ต.ยังได้เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการ เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขการเปิดเผยความเสี่ยงจากการค้าขายคริปโตเคอร์เรนซีรวมทั้งการกำหนดราคาการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลต่อธุรกรรมอย่างน้อย 5,000 บาท เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ซื้อขายจะมีความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้า การลงทุนรวมทั้งการจัดการความเสี่ยงจากการลงทุน รวมทั้งสามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของสินค้า รวมถึงได้ข้อมูลประกอบกิจการตัดสินใจอย่างเพียงพอ